ТАЙГАЛАХ I

Ой тайгаар гөрөөлөх.

Ижил үг:

ТАЙГАЛАХ II