тайгын бүслүүр
газар нутгийг уур амьсгалынх нь онцлогоор хуваасны шилмүүст ой зонхилсон ургамлын хэв шинж бүхий хэсэг