ААГ III

1. Хутга мэс зэрэг юмны ирний уг этгээд, иш хоёрын хоорондох хэсэг: жадны ааг (жадны ирний уг) - дэлгэрэнгүй...


2. Өрөлбө, бахь, хайч зэрэг хавчих, хазах багажийн хүчлэх мохуул завж; уг; юмны төгсвөр хэсэг: өрөлбийн ааг (өрөлбийн завж), дэлгэрэнгүй...
жадны ааг жадны ирний уг
сүхний ааг сүхний ирний уг
хөрөөний ааг хөрөөний бариул орчмын хэсэг
хутганы ааг хутганы ир, иш хоёрын уулзвар уг
өрөлбийн ааг өрөлбийн завж
хайчны ааг хайчны завж
Ижил үг:

ААГ II

ААГ I