ААГАРХАГ I

Нэлээд аагтай: аагархаг цай (нэлээд аагтай цай).

Ижил үг:

ААГАРХАГ II