СЭЛГЭЦ I

Сэлгэх явц, сэлгэх нь: сэлгэц хийх (сэлгэх ажиллагаа хийх).

Ижил үг:

СЭЛГЭЦ II