СЭЛГЭЦ II

Бөс бараа зэргийг нэхэх үед голт ширхгийг нь засах мод.

Ижил үг:

СЭЛГЭЦ I