СЭЛГЭЛЭГ

1. Сэлгэх явдал: сэлгэлэг хийх (сэлгээ хийх);


2. Сэлгэж хэрэглэх юм.