СЭДГҮЙ

Тасралтгүй, салалгүй - Өдөр турш сэдгүй ажиллав. Норжин. Монгол хэлний дэлгэрэнгүй...