СЭГСЭЛЗЭХ

Сэгсгэр юмны сэгсэг сэгсэг хийх, сэгсгэнэх.