СЭГСЭЭ I

Хавар эрт төрсөн хурга.

Ижил үг:

СЭГСЭЭ II

СЭГСЭЭ III