СИЙВЭН :

цусны сийвэн (цусыг бүлэгнүүлэлгүй эсээс нь салгахад үлдэх шингэн хэсэг).