САР II

Бууны онь хараа.

Ижил үг:

САР I

САР III

САР IV

САР V

САР VI

САР VII: