САР III

Мал, адгуусны магнай дээрх хэсэгхэн цагаан үс, дугуйдуу толбо.

Ижил үг:

САР I

САР II

САР IV

САР V

САР VI

САР VII: