САВДГАНУУР

Савдганасан зан байдалтай: савдгануур этгээд (юм бүхэнд амжиж орох боловч үр дүнг үзэлгүй орхих дэлгэрэнгүй...