замын хөдөлгөөнд саадтай
замын хөдөлгөөнд саад учруулахуйц зүйл