РЕВИЗИОНИСТ

Ревизионизмыг баримтлагч, ревизионист үзэлтэн - Эдгээр асуудлын талаар ревизионистуудтай хийсэн тэмцэл нь үүнээс дэлгэрэнгүй... В.И.Ленин. Түүвэр зохиол.