ПАМБАГАРДАХ

Хэтэрхий памбагар болох, памбагарын учир зохисгүйдэх.