ПАН :

пүн пан [хоршоо] (ямар нэгэн зүйл хүчтэй дэлбэрэх, буудах үед гарах чимээ), пан хийх дэлгэрэнгүй...

пүн пан ямар нэгэн зүйл хүчтэй дэлбэрэх, буудах үед гарах чимээ
пан хийх хөндий юмны чанга дуугарах
пан гөрөх а. Дэмий ярих; б. Худал ярих