пүн пан
ямар нэгэн зүйл хүчтэй дэлбэрэх, буудах үед гарах чимээ