ПАНДГАРДАХ

Хэтэрхий пандгар болох, пандгарын учир зохисгүйдэх.