ӨШӨӨЛӨГЧ

Өшөө хорсол хадгалсан хүн: өшөөлөгч этгээд (хорон санаа агуулсан этгээд).