ӨШӨӨЛДӨХ

Зориуд марган эсэргүүцэх: өшөөлдөн байх (зориуд өших мэт эсэргүүцэх).