ӨТӨНГӨР

Өтсөн мэт байдал: өтөнгөр мал (өтсөн мэт мал).