ӨТӨНХИЙ

Өтөнд идэгдсэн байдал: өтөнхий хурга (өттэй хурга).