ӨНХРҮҮЛЭГЧ
/ хуучирсан /

Хөмрөгийн дотоод амууг чийрсээр хашин хумих хүн.