ӨНЦГӨЛДӨХ

Юмыг өнцөгтэй талаар нь тулгаж тавих: авдраа хана өнцгөлдөж тавих (авдрынхаа өнцгийг хананд тулгаж дэлгэрэнгүй...