ӨНЦГӨРХҮҮ

Өнцөгтэй төстэй: өнцгөрхүү харагдах (өнцөгтэй төстэй харагдах).