өвдөг нугалах
а. [хуучирсан] Өвдөг нугалж ёс гүйцэтгэх; б. [шилжсэн] Түр амсхийх, Өнөөдөр өвдөг нугалахгүй ажиллав. Яриа в. [шилжсэн] Бууж өгөх