ӨВДӨГЛӨГДӨХ

Өвдөгт дарагдан нухагдах, өвдөглөх үйлд өртөх.