ӨВДӨГДӨХ

1. Өвдөгнөөс нь барих: өвдөгдөж авах (өвдөгнөөс нь барих), өвдөгдөн унагаах дэлгэрэнгүй...


2. Өвдгөөрөө дарах, өвдөглөх.

өвдөгдөж авах өвдөгнөөс нь барих
өвдөгдөн унагаах өвдөгнөөс нь барьж унагаах