өвдөг зэрэгцэн суух
а. Өвдгөө нийлүүлэн суух; б. [шилжсэн] Хүндтэй хүнтэй зэрэгцэн суух