АВАЛДААГҮЙ

Хэлхээ холбоогүй, нийцгүй: ямар ч авалдаагүй (өөр хоорондоо холбоогүй, тэс ондоо).