ОРВОН

1. Үндсээрээ эсвэл бутаараа байгаа ургамал - Замын хажуугийн нарийн модыг орвонгоор нь хуу татах нь аварга могой дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд., орвон сондуул (бутлаг ургамал) - Адууны бэлчээрлэсэн газар, мал далдлах орвон сондуул элбэг. Ц.Дамдинсүрэн. Гологдсон хүүхэн;


2. [шилжсэн] Уг үндэс, ёзоор: үсний орвон (үсний уг), модны орвон (модны үндэс), орвонгоор нь авах дэлгэрэнгүй...
орвон сондуул бутлаг ургамал
үсний орвон үсний уг
модны орвон модны үндэс
орвонгоор нь авах юу ч үлдээлгүй, үндсээр нь хаман авах
орвон тарлан унтах хээр хөсөр хонох