ОРГИЛГО

1. Оргиж байгаа үйл явц, хэмжээ: оргилго нь хүчтэй байх (хүчтэй оргин гарч байгаа нь);


2. Шингэн биетийн оргиж байгаа газар: оргилгыг нь олох (оргиж байгаа хэсгийг нь олох);
3. Хаалга, үүдний дээд доод углуурга модонд углах чагт: оргилго хийх (мөгүү модонд углах чагт хийх).

оргилго нь хүчтэй байх хүчтэй оргин гарч байгаа нь
оргилгыг нь олох оргиж байгаа хэсгийг нь олох
оргилго хийх мөгүү модонд углах чагт хийх