оргилго нь хүчтэй байх
хүчтэй оргин гарч байгаа нь