ОРГИЛМОЛ

Үргэлж оргиж байдаг буюу оргин гарч байгаа нь: оргилмол булаг (газрын гадаргууг нэвтэлж оргин ундарч дэлгэрэнгүй...

оргилмол булаг газрын гадаргууг нэвтэлж оргин ундарч буй булаг
оргилмол худаг ус нь аяндаа оргилон гардаг худаг