ОРГИЛОЛТ

Оргилох үйлийн үр дүнг заасан нэр: оргилолтыг үзэх (оргин гарч байгаа үйл явцыг нь үзэх, харах).