ОРГИОТОХ

Оргио зан гаргах: оргиотон бардамнах (онгирон, бардам зан гаргах).