ОРГОДОЛ

1. Ял шийтгэлээс дутаасан хүн: оргодол хүн (оргон зугтсан хүн) - Бие хамгаалах цэрэг нь буцсан дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Улаан долгион., цагааны оргодол (цагаантны цэргээс дутаасан хүн), оронгүй оргодол, замгүй завхуул [зүйр цэцэн үг] (орон гэргүй зайгуул);


2. [хуучирсан] Төр буюу ноёлогч ангийг эсэргүүцэн боссон этгээд: оргодол босуул [хоршоо] (а. Ял шийтгэлээс оргон зайлсан этгээд; б. дэлгэрэнгүй...
оргодол хүн оргон зугтсан хүн
цагааны оргодол цагаантны цэргээс дутаасан хүн
оронгүй оргодол, замгүй завхуул орон гэргүй зайгуул
оргодол босуул а. Ял шийтгэлээс оргон зайлсан этгээд; б. Төрийн эсрэг тэрслэн боссон этгээд