ОРГОЛТ

Оргох үйлийн үр дүнг заасан нэр: орголт зохион байгуулах (зугтан зайлах төлөвлөгөө