ОРГИОХ

1. Буцалгах, дэвэргэх;


2. Онгиргон хөөргөх: оргион байх (худал магтан хөөргөх, онгироох).