ОРГОГЧ

Зугтан зайлж буй этгээд: гяндангаас оргогч (шоронгийн газраас зугтан зайлсан гэмт хэрэгтэн) - дэлгэрэнгүй...