орвонгоор нь авах
юу ч үлдээлгүй, үндсээр нь хаман авах