ОБСЕРВАТОРИ

Одон орон, цаг уурыг шинжлэ‎х тусгай тоног төхөөрөмж бүхий шинжилгээний газар: обсерватори дэлгэрэнгүй... (одон орон, цаг уур судлах шинжилг‎ээний газар байгуулж төхөөрөмжлөх нь).