облигацаар хожих
заасан хугацаанд хүүтэй төлөх ёстой үнэт цаасаар ямар нэгэн зүйлийг хожиж авах