НАВТГАНАХ

1. Навтгар зүйлийн байн байн хөдлөх: хав нохой навтганах (хав нохойн хөдлөх);


2. Ёсорхог байдлаар бөхөлзөн тахилзах: навтганан бөхөлзөх (ёсорхог байдал үзүүлэн тонголзох).

хав нохой навтганах хав нохойн хөдлөх
навтганан бөхөлзөх ёсорхог байдал үзүүлэн тонголзох