навтганан бөхөлзөх
ёсорхог байдал үзүүлэн тонголзох