НААЛДААС

Наалдан барьцалдсан юм, наалдаатай хэсэг: наалдаас сайтай (сайн наасан нь), хавтасны дэлгэрэнгүй... (хавтасны наалдан барьцалдсан хэсэг).

наалдаас сайтай сайн наасан нь
хавтасны наалдаас хавтасны наалдан барьцалдсан хэсэг