НААЛДАНГИРАХ

Наалданги болох: шороо наалдангирах (шороо наалданги болох).