НААЛДАНГИРШИХ

Наалданги шинжтэй болох: бохь наалдангирших (бохь наалдамтгай шинжтэй болох).